Vertrouwen in de naderende uitvoering van de WMO door de gemeente: inwoners die aanspraak kunnen maken op zorg moeten wat Trots Liberaal betreft kunnen rekenen op alle noodzakelijke ondersteuning. Dat is mogelijk als de beschikbare financiële middelen doelgericht en effectief worden aangewend en misbruik wordt uitgesloten.

De aantrekkelijkheid van dorpen en wijken als woongebied moet worden bewaakt en zo mogelijk versterkt om ontvolking tegen te gaan. Zorg voor de landelijkheid, zorg voor het verenigingsleven, ondersteuning van buurtinitiatieven en zorg voor de verkeersafwikkeling staan daarbij centraal. Elisabethstraat bij het centrum betrekken, N321 inpassen in het Visio-terrein en geen rondweg langs Escharen, Stoof en Estersveld.

De ambtelijke samenwerking mag nooit leiden tot vertraging in de dienstverlening. Bij de aanvraag van vergunningen dient resultaatgericht te worden gewerkt en moeten procedures worden bekort en vereenvoudigd. Dit moet controleerbaar gemaakt worden.

Grave dient de komende bestuursperiode drastisch te bezuinigen op de beheersplannen. Nut en noodzaak moeten centraal staan bij de begroting. Verdere kostenoverschrijding mag niet worden geaccepteerd en ook lastenverhoging voor de inwoners is niet acceptabel.

Er moet werk worden gemaakt van economische bedrijvigheid op leegstaande bedrijfsterreinen en het scheepswerfterrein. Ondernemingen in dorpen en buitengebied moeten verzekerd zijn van breedband bekabeling. Vestiging in vrijkomende agrarische panden moet laagdrempelig gemaakt worden met behoud van de rechten van landbouwers.

 De stem van onze jeugd moet gehoord worden via een Jongerenraad. Daarmee kunnen jongeren uit alle gelederen van de gemeente laagdrempelig en gestructureerd inbreng hebben in de Graafse politiek met steun van scholen en jongerenwerker. Een jongerenraad is een goed medium voor integratie, voor wederzijds begrip en voor steun bij activiteiten.

Grave moet haar strategische ligging en historische kwaliteit veel beter benutten voor het aantrekken van bezoekers. Als Poort naar het Land van Cuijk kunnen veel meer passanten aan Grave worden gebonden. Betere bewijzering, toegankelijke parkeergelegenheid, de vesting Grave beter tonen, toegang Maaspoort via voetveer, ligplaatsen voor historische schepen, geoutilleerde camperplaatsen, toeristische informatievoorziening, uitgebreide horeca etc.

Er mogen geen nieuwe concessies worden gedaan aan COA bij de ontwikkelingen van het AZC. Een solide herbestemming van de kazerne is voorwaarde voor verdere stappen.

Woningbouw moet afhankelijk zijn van de behoefte. Niet meer starterswoningen of appartementen bouwen dan waar de markt om vraagt. Tegemoetkomen aan de behoefte aan zelfbouw.

Grave moet zelfstandig blijven.

De rol van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging moet veel duidelijker worden en meer resultaatgericht.