10 december 2016

Zienswijze inzake verlegging van Elisabethstraat

Door Frans Smulders

Ben blij met het gestarte onderzoek naar het tracé voor de N321 en heb met belangstelling het rapport Studiekamer Impuls Grave Vesting gelezen. Ben het eens met gestelde in de samenvatting dat het tracé van de N321 een sleutelpositie vormt in de verdere ontwikkeling van het vm. Visio terrein.

De werkwijze van de Studiekamer is helder en overzichtelijk: Kwalitatieve beoordeling van 6 quick scan-tracévarianten op een aantal aspecten.
Van alle beoordelingsaspecten is ‘leefbaarheid’ voor de Graafse burgers misschien wel het belangrijkst: landschap, verkeer, natuur en milieu zijn overigens ook alle bepalend voor de woonomgeving en dus voor de leefbaarheid. Gewicht toekennen aan beoordelingsaspecten is misschien een volgende stap in het proces.

Zonder in te gaan op allerlei belangwekkende details van het rapport, zijn er naar mijn mening drie belangrijke onvolkomenheden in de studie en daar wil ik nader op ingaan:

  1. Te willekeurige beoordeling van het aspect leefbaarheid
  2. Een beperking als gevolg van te veel focus op het Visio-terrein zelf
  3. Onvoldoende aandacht voor alternatieve varianten.

De variant D (Estersveldlaan-Stoofweg) wordt meteen afgeserveerd omdat leefbaarheid een ernstig beletsel vormt. Helemaal mee eens!
Tot mijn verbazing wordt echter bij de beoordeling van de varianten E (Estersveld) en F (Escharen Zuid) verondersteld, ik citeer: “dat de impact op landschap en milieu met een goede inpassing van het tracé geen substantiële negatieve effecten op de woonomgeving van Escharen hoeft te hebben”. Een wel zeer dubieuze veronderstelling!

Het is een grote kwaliteit van Grave dat je in heel veel wijken landelijk woont. Je loopt naar buiten en je zit in het buitengebied. Verkeersluw en veilig. Door een weg aan te leggen in de open ruimte van het Estersveld vernietig je die kwaliteit van Grave. Honderden gezinnen zouden zwaar worden gedupeerd in Escharen, het Estersveld, het Gerritspark en de Stoof.
Tal van veilige loop- en fietsroutes tussen Grave, Escharen en Gassel en in de unieke Raamvallei – die een route vormt tot in het hart van de stad – worden wreed verstoord.
De huidige interactie tussen Esteren en Esterveld die essentieel is voor de leefbaarheid van het dorp wordt door een weg verstoord.

Hoezo worden geen negatieve effecten verondersteld…?

De variant F (Escharen Zuid) heeft evenmin enig realiteitsgehalte. Als die variant serieus een optie wordt, kun je de ontwikkeling van het Hof van Esteren meteen maar beter stoppen want er wordt geen huis meer verkocht. Hoezo geen negatief effect…?

Dan kom ik op de resterende varianten over het Visioterrein.

En daarmee op een tweede onvolkomenheid in het rapport en dat is de beperking van beoordeling van effecten tot het terrein zelf. Alsof het Visioterrein een zelfstandige entiteit is die moet worden ontwikkeld. Voorbeeld: De variant C (N321 Zuid) kruist de Raam en komt uit in het Stoofpark. De variant beïnvloedt dus niet alleen de school op Visio-oost zoals vermeld, maar ook het Merletcollege.
Uit oogpunt van verkeersafwikkeling moet dat tracé in de Stoof ergens samenkomen met het lokaal verkeer op de Stoofweg, inclusief heel veel fietsverkeer, en daar aansluiten op de N324. Over dat verkeersprobleem wordt  met geen woord gesproken, maar het heeft een enorme impact op de Stoof.

Start dia’s

Het derde bezwaar is te weinig aandacht voor alternatieven.
De variant A (Elisabethstraat) is nauwelijks een optie, ook niet met herinrichting, die de overlast misschien nog wel groter maakt dan die nu is. De ontwikkeling van het gebied Hampoort/Arsenaal zou stil komen liggen.

De variant B (N321 Noord) biedt zoals terecht geconstateerd nauwelijks voordeel, noch voor de leefomgeving, noch voor verkeersafwikkeling en het blijft een obstakel omdat er heel veel door voetgangers overgestoken zal worden, bijvoorbeeld vanaf een parkeerplaats. Ook blijft de gevaarlijke vermenging van lokaal verkeer met regionaal verkeer op de Jan van Cuijkdijk gewoon bestaan. Zoals de variant wordt gepresenteerd is het dus eigenlijk ook geen aantrekkelijke optie.

Waarom dan geen combinatie van de varianten Noord en Zuid? Het blijkt dat de gesignaleerde bezwaren in de variant Noord vooral aan de oostkant liggen en die van de variant Zuid vooral aan de westkant.
In combinatie met het ingraven van het tracé en het overkluizen op maaiveldhoogte zou de combinatie van tracé B en C zeer hoog scoren ten opzichte van alle besproken alternatieven in de bijlage 1. Bovendien is het tracé veruit het kortst.

Reacties (0)

Geef een reactie