10 maart 2015

Motie vreemd aan de orde van de dag

Door Beheerder

De raad van de Gemeente Grave in vergadering bijeen op dinsdag 10 maart 2015,

Inleiding

In het kader van het stimuleren van recreatie en toerisme is het idee van een voet-/ fietsveer opgepakt, Een veerpont tussen Brabant en Gelderland vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen en de reguliere veerdienst is pas buiten gebruik gesteld in 1929 na de bouw van de Graafse brug. Alleen in de tweede wereldoorlog is er tijdelijk weer gebruik gemaakt van een veerdienst tussen Grave en Nederasselt.

  1. Een voetveer is een aantrekkelijk middel om de verbinding zichtbaar te maken van het kroonwerk Menno van Coehoorn aan gene zijde van de Maas (destijds onderdeel van de vesting Grave) en het centrum van Grave. De Maaspoort krijgt als poort van Grave meer dan een symbolische functie. Uit cultuurhistorisch oogpunt zal een voetveer daarom een belangrijk medium vormen om de geschiedenis tastbaar te maken.
  2. Ook in recreatief opzicht is een voet-/fietspont van belang. Dit blijkt uit het grote aantal overtochten dat elders met een vergelijkbare pont wordt gerealiseerd. Veerpontjes hebben de laatste jaren een uitzonderlijke aantrekkingskracht op recreanten.
    1. Voor recreatief fietsverkeer wordt een aansluiting gerealiseerd op knooppuntenroutes naar de Hatertse Vennen. Grave wordt aldus een toegangspoort tot het Land van Cuijk voor fietsers, waardoor de drukte in het centrum uitdrukkelijk zal worden gestimuleerd. Het rijden van lussen via een fietsroutenetwerk met daarin opgenomen een of meerde wateroversteken is zeer in trek. Grave kan hiervan in economisch opzicht meeprofiteren.
    2. Voor wandelaars biedt een voetveer een aantrekkelijke nieuwe mogelijkheid. Een rondje kroonwerk – sluis – kazematten – Raamdal, maar ook een wandeling van het stadje naar de sluis via de rechteroever van de Maas, waar Graafse inwoners in vroeger tijden ’s zomers op een ligweide de zon koesterden, is een aantrekkelijk recreatief doel.
  3. De exploitatie van een voetveer kan door ervaren exploitanten gebeuren conform de formule die stroomafwaarts aan de Maas wordt gevolgd. De gemeenten hebben een faciliterende rol en de jaarlijkse kosten betreffen eigenlijk alleen een dekking voor eventueel exploitatietekort.
  4. Voor de Graafse situatie zou als veerpont een zogenaamde koplader (conform Batenburg) moeten worden Hiermee worden de kosten voor de infrastructuur beperkt omdat nauwelijks diepgangproblemen zijn te verwachten.

Overwegende

Dat voor de realisatie van een voetveer overleg nodig is met buurgemeente Heumen;
Dat overleg c.q. instemming nodig is van Rijkswaterstaat;
Dat kosteninventarisatie nodig is voor een betonnen aanlegplaat aan deze zijde van de Maas tussen de Loswal en de Oude haven;
Dat een contract dient te worden voorbereid met Uiterwaarde, de toekomstige exploitant van de pont;
Dat publiciteit en het aanpassen van knooppuntenroutes mede bepalend zijn voor het succes;
Dat het in het belang is van de Graafse economie om zo mogelijk dit jaar nog te profiteren van de revenuen die van een voetveer kunnen worden verwacht;

Besluit 

  1. Het college te verzoeken zo snel als haalbaar stappen te ondernemen om het voetveer zo mogelijk dit jaar 2015 in bedrijf te stellen.
  2. De raad de eerstvolgende raadsvergadering te informeren over de voortgang en over de financiële consequenties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Grave, 10 maart 2015

F.A.J. Smulders
Trots Liberaal LvC

Reacties (0)

Geef een reactie